czarny tygrys

16 tekstów – auto­rem jest czar­ny tyg­rys.

Byłeś za­gadką,której nikt wcześniej nie ot­warł,przy­pad­kiem wyb­rałeś mnie?znaj­dy­waliśmy głupie pre­tek­sty tyl­ko żeby się zo­baczyć,po­roz­ma­wiać wszys­tko było dob­re do cza­su jak się zbyt­nio nie przy­wiązałeś ,zro­biłeś kil­ka błędów,a gdy było po wszys­tkim nigdy [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 1 kwietnia 2013, 10:35

nie ma to jak zet­kną się ich dwa spoj­rze­nia po chwi­li uśmie­chy ,a za dru­gim ra­zem pat­rzą tak by jed­no z nich nie zauważyło.. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 października 2011, 16:51

Po­myślała "ach,jak będzie prze­cud­nie" być egois­tką,która nie zaz­na miłości w związku,a na­wet nie skrzyw­dzi tej dru­giej osoby..
Z dru­giej stro­ny tra­ciła coś cze­go pot­rze­bowała w głębi siebie,być kochaną nie ważne ile ma wad,ale [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 7 fiszek • 6 lipca 2011, 22:32

Wa­kac­je czas sielan­ki,wa­riac­ji,spo­koju,można wreszcie zro­bić to na co ma się ochotę. I w końcu spot­kać się z ulu­biony­mi zna­jomy­mi. ASZ! 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 maja 2011, 09:05

spon­tan,po­mysłowość,cze­kanie w ko­lej­ce,uśmiech,łyk wo­dy w bu­tel­ce i mnóstwo chlo­ru w basenie.. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 lutego 2011, 16:29

Miłość to nie jest stan w którym chce się ciągle zys­kać coś od in­nych osób ,to chęć poczu­cia blis­kości z kimś na kim nam za­leży..dążąc do wy­rażenia siebie i uczuć. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 lutego 2011, 14:14

po Ha­loweeno­we chodź,nie idź,wracaj,pozwól,powiedz,chciej. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 31 października 2010, 10:36

je­mu za­leży choć ma inną i sta­ra się mi odo­wod­nić,że jak po­wiem coś małego to zmieni tak wiele na­wet dla nas obojga..!;* 

myśl
zebrała 9 fiszek • 25 października 2010, 21:39

zas­ta­nawia się na­dal jak się po­toczy dal­szy etap jej życia?
nie wyob­raża so­bie weeken­du bez niego.. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 24 października 2010, 16:50

nie może nie spoj­rzeć mu w oczy i przejść obojętnie.. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 21 października 2010, 15:51
czarny tygrys

dzisiaj próbuje przeżyć jutro.

Zeszyty
  • hmm.. – Dlacze­go Mi na To­bie za­leży? Czy to pa­rano­ja uczuć!? od­suń się odem­nie nie wyt­rzy­muje już.. za­dajesz zbyt wiele py­tań. wiesz ja­ki mam sto­sunek do Ciebie,uza­leżniam się!

  • oj tam – zgadzam się z Tobą;))

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

czarny tygrys

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność